Township of Polk, Benton County, Iowa, United States