Township of Benton, Benton County, Iowa, United States