Township of Benton, Keokuk County, Iowa, United States