Saint Josephs Cemetery, Bellville Township, Pocahontas County, Iowa, United States