City of Brighton, Brighton Township, Washington County, Iowa, United States