Prairie View, Buffalo Grove, Vernon Township, Lake County, Illinois, United States