Village of Prairie City, Prairie City Township, McDonough County, Illinois, United States