City of Louisburg, Miami County, Kansas, United States