Township of Cherry Lake, Eddy County, North Dakota, United States