City of Edinburg, Walsh County, North Dakota, United States