Township of Spencer, Boyd County, Nebraska, United States