Village of Dalton, Union Valley Precinct, Cheyenne County, Nebraska, United States