Salem Cemetery, Gurley Precinct, Cheyenne County, Nebraska, United States