Voss Mohr Cemetery, Richland IV Precinct, Sarpy County, Nebraska, United States