Town of Millwood, Spokane County, Washington, United States