Township of Leroy, Benton County, Iowa, United States