Township of Union, Benton County, Iowa, United States