City of Pleasanton, Potosi Township, Linn County, Kansas, United States