City of Smithton, Smithton Township, Pettis County, Missouri, United States