Smithton Cemetery, Smithton Township, Pettis County, Missouri, United States