Munster, Munster Township, Eddy County, North Dakota, United States