Township of Bush, Eddy County, North Dakota, United States