Gordons Mobile Plaza, Sidney, Cheyenne County, Nebraska, United States